Psykoterapia

Tällä hetkellä ei tilaa uusille psykoterapia-asiakkaille

Jokainen pohjimmiltaan toivoo, että voisi elää mielekästä elämää ja tehdä itselle merkityksellisiä ja tärkeitä asioit; silloinkin, kun esteitä ilmaantuu matkan varrella. Esteitä voi olla vaikea itse huomata. Tai voi olla vaikeaa tietää, mitä pitäisi tehdä kun mielensisäiset esteet tukkivat tärkeäksi koetun tien. Tässä voi psykoterapia olla avuksi. Matka kohti itselle tärkeää voi muodostua hankalaksi kun elämää alkaa kontrolloida mm.  masennus, ahdistuneisuus, traumaattiset kokemukset, krooninen kipu, pakkoajatukset ja -toimet, riippuvuudet, paniikkioireet ja erilaiset pelot. Jäsennämme yhdessä asiakkaan kanssa, mistä ongelmat kumpuavat ja hoito valitaan sen mukaisesti. Se voi sisältää mm. OCD asiakkailla altistusta ja reagoinninehkäisyä (ERP), masentuneilla mielekkään toiminnan aktivoimista (BA),  ja muita näyttöön perustuvia menetelmiä.

Tarjoamme sekä lyhyttä että pitkää psykoterapiaa, asiakkaan tarpeen mukaan. Lyhytterapia voi kestää muutamasta tapaamisesta aina 20 tapaamiseen. Pitkästä psykoterapiasta puhutaan kun tapaamisia on selvästi enemmän kuin kaksikymmentä, esimerkiksi kertaviikkoisesti terapiassa käyvälle asiakkaalle tapaamisia kertyy vuodessa noin 40.

Yhteistyössä KKT-keskus Arvon kanssa Arvokas Mieli tarjoaa mm. Joustava mieli neuvonta- ja ohjauskäyntejä, lyhytterapiaa ja valmennusta.

Kolmannen aallon kognitiiviset käyttäytymisterapiat

Työssämme nojaamme vahvasti perinteisen kognitiivisen psykoterapian lisäksi kolmannen aallon kognitiivisiin käyttäytymisterapioihin. Näitä ovat mm. Hyväksymis- ja omistautumisterapia (HOT), Funktionaalis-analyyttinen psykoterapia, Metakognitiivinen psykoterapia (MCT) ja Myötätuntosuuntainen psykoterapia (CFT). Viitekehyksemme on funktionaalinen kontekstualismi.

Näitä kaikkia edellä mainittujakolmannen aallon kognitiivisia käyttäytymisterapioita yhdistää ymmärrys siitä, että ajatuksia ei tarvitse muuttaa, jotta voisimme elää oireettomampaa ja mielekkäämpää elämää. Tämä poikkeaa perinteisen kognitiivisen psykoterapian lähtökohdasta, jossa ajatusten muuttamista pidettiin keskeisessä roolissa. Ajatusten muuttamisen sijasta keskitytään siihen miten suhtaudumme ajatuksiimme ja tunteisiimme. Ovatko ne viisaita neuvonantajia vai mielen roskpostia? Yritämmekö poistaa tunteitamme ja ajatuksiamme? Olemmeko niitä kohtaan ystävällisiä ja myötätuntoisia vai tuomitsevia ja ankaria?

Tyypillistä on myös kehon reaktioiden ja hengityksen kanssa työskentely. Tunteet voi tunnistaa kehossa, ne vaikuttavat mm. kehon asentoihin ja siihen miten hengitämme. Voimme oppia tunnistamaan tunteiden vaikutuksia kehossamme ja rauhoittumaan tai tarvittaessa aktivoitumaan.

Psykoterapiassa ja psyykkisessä valmennuksessa korostuu ajatusten ja tunteiden huomaamisen ja niiden kanssa työskentelyn lisäksi käyttäytymiskokeet ja altistukset. Elämämme on tietyllä tavalla sarja tekoja. Jos tekomme eivät muutu, ei elämämmekään muutu. Teot muuttavat maailmaa, mieltämme, jopa aivojamme. Psykoterapialla voimme vaikuttaa myös aivoihimme ja psykoterapiaa voidaan pitää myös biologisena hoitomallina.

Hyväksymis- omistautumisterapiassa (HOT) painottuu itselle tärkeiden asioiden huomaaminen ja niiden tekojen vahvistaminen arjessa, jotka tuovat mielekkyyttä ja merkityksellisyyden kokemusta omaan elämään. Tavoitteena on lisätä mielen joustavuutta, jotta voimme huomata mikä on meille tärkeää ja miten parhaiten voimme kulkea sitä kohti vaikeissakin tilanteissa.

Funktionaalis-analyyttisen psykoterapian (FAP) keskiössä on psykoterapiasuhde. Ajatuksena on, että asiakkaan  haasteet ihmissuhteissa tulevat esille myös psykoterapiatilanteessa, jossa niitä voidaan yhdessä terapeutin kanssa tarkastella. Tavoitteena on vahvistaa toimivaa, mielekästä käyttäytymistä ja tulla tietoiseksi käyttäytymisestä, joka tuottaa ongelmia ihmissuhteissa ja asiakkaan elämässä.

Myötätuntoisessa psykoterapiassa (CFT) keskiössä on myötätuntoisen suhteen itseen luominen ja tähän nojaavien tunnesäätelytaitojen opettelu. Nimensä mukaisesti terapiassa pyritään luomaan omiin ajatuksiimme ja tunteisiimme ystävällisempää, myötätuntoisempaa, suhdetta. Tämä on erityisen tärkeää silloin, kun ongelmia elämässämme tuottaa voimakas (toksinen) häpeä, sillä tällainen häpeä lamaa toimintaamme ja ajatteluamme vahvasti ja tuo kärsimystä elämäämme.

Metakognitiinen psykoterapia (MCT) on tehokas hoitomuoto eri ahdistuneisuushäiriöihin. Terapian keskiössä on tulla tietoiseksi säännöistä ja ajatuksista joita meillä on omiin ajatuksiimme ja tunteisiimme liittyen, sekä huomata tavat jolla vältämme epämukavia tunteita ja ajatuksia. Asiakasta autetaan huomaamaan mikä kärsimystä elämässä tuottaa ja annetaan uusia keinoja olla suhteessa omiin tuskallisiin tunteisiin ja ajatuksiin.

Käytännössä, erityisesi pitkässä psykoterapiassa, sovelletaan joustavasti kaikkia edellä mainittuja terapiasuuntauksia aina sen mukaan mikä asiakasta parhaiten palvelee. Suuntauksilla onkin enemmän yhteistä kuin eroavaisuuksia.